การดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

เลือกปี พ.ศ.

 • ขนาดไฟล์

   167.54 KB

  ผลการดำเนินงานด้านการสร้างสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี 2566


 • ขนาดไฟล์

   2.75 MB

  นโยบายและแนวปฏิบัติด้านบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กปน. 


 • ขนาดไฟล์

   3.50 MB

  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กปน. (MWA Stakeholders)


 • ขนาดไฟล์

   1.23 MB

  ผลการดำเนินงานด้านการสร้างสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี 2565


 • ขนาดไฟล์

   175.63 KB

  ผลสํารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กปน.


 • ขนาดไฟล์

   4.22 MB

  แผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กปน. (ปี 2565-2570) ฉบับทบทวนปี 2565


 • ขนาดไฟล์

   3.25 MB

  Infographic สรุปแผนแม่บทฯ ฉบับทบทวนปี 2565


 • ขนาดไฟล์

   6.17 MB

  แผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กปน. (ปี 2565-2570)


 • ขนาดไฟล์

   6.17 MB

  แผนแม่บทด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการประปานครหลวง


 • ขนาดไฟล์

   475.15 KB

  นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม(CSR)ของการประปานครหลวง


 • ขนาดไฟล์

   523.02 KB

  ผลการดำเนินงานด้านการสร้างสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี 2564