การกํากับดูแลด้านการ

บริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล

เลือกปี พ.ศ.

 • ขนาดไฟล์

   5.88 MB

  กรอบการกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล


 • ขนาดไฟล์

   931.63 KB

  นโยบายด้านกำกับดูแลสถาปัตยกรรมองค์กร


 • ขนาดไฟล์

   2.17 MB

  คู่มือการบริหารจัดการโครงการ


 • ขนาดไฟล์

   6.43 MB

  คู่มือการจัดการด้านคุณภาพ


 • ขนาดไฟล์

   361.07 KB

  แนวทางการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูหน่วยงานภายนอก


 • ขนาดไฟล์

   1.04 MB

  แนวปฏิบัติการดำเนินงานธรรมาภิบาลข้อมูล


 • ขนาดไฟล์

   4.01 MB

  คู่มือการบริหารจัดการทรัพย์สินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กปน.


 • ขนาดไฟล์

   1.28 MB

  นโยบายการดำเนินการด้านการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม


 • ขนาดไฟล์

   4.01 MB

  คู่มือการดำเนินการด้านการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม


 • ขนาดไฟล์

   1.28 MB

  นโยบายด้านการบริหารจัดการการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


 • ขนาดไฟล์

   6.40 MB

  คู่มือการบริหารจัดการการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


 • ขนาดไฟล์

   1.39 MB

  นโยบายลดการใช้กระดาษและสาธารณูปโภคอื่น ๆ