ท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ

แบบฟอร์มและเกณฑ์การพิจารณาประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างและบุคลากรผู้รับจ้างในการประเมินผล การปฏิบัติงานก่อสร้างของผู้รับจ้างและบุคคลากรสำหรับงานก่อสร้างวางท่อจ่ายน้ำกับท่อบริการ

เลือกปี พ.ศ.

การประเมินผลงานผู้รับจ้าง

 • ขนาดไฟล์

   116.00 KB

  ใบประเมินผลงานผู้รับจ้าง (แบบฟอร์ม: ก.พ.จ.1001_2022)


 • ขนาดไฟล์

   63.00 KB

  เกณฑ์ในการพิจารณาผลระหว่างก่อสร้าง เมื่อสิ้นสุดงานในสัญญา


 • ขนาดไฟล์

   14.23 KB

  ใบสรุปผลการประเมินผลงาน (แบบฟอร์ม: ก.พ.จ.1001/1_2022)


การตัดคะแนนผู้รับจ้างและบุคลากร

 • ขนาดไฟล์

   34.50 KB

  เกณฑ์การตัดคะแนนผู้รับจ้างและบุคลากร


 • ขนาดไฟล์

   76.33 KB

  แบบฟอร์มการตัดคะแนนผู้รับจ้างและบุคลากร  (แบบฟอร์ม: ก.พ.จ.1002_2022)