Request increase-reduce

ขอปรับเปลี่ยนขนาดมาตร กรณี เพิ่มขนาดมาตร


* ขนาดไม่เกิน 1” ดำเนินการภายในวันที่ชำระเงิน (ชำระก่อน 13:00 น.) หรือไม่เกิน 3 วันทำการ

** 1 1/2” ขึ้นไป ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 2 สัปดาห์

ขอปรับเปลี่ยนขนาดมาตร กรณี ลดขนาดมาตร


* ดำเนินการภายใน 1 รอบบิล

เอกสารที่ต้องนำมาติดต่อ


1.

สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน

(ชื่อที่แจ้งในใบเสร็จเงินประกัน)

2.

สำเนาทะเบียนบ้าน

(ชื่อที่แจ้งในใบเสร็จเงินประกัน)

3.

ถ้าใบเสร็จหาย นำบิลค่าน้ำไปแจ้งความ