ทิศทางและนโยบายการดำเนินงานของ กปน.

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : ก.ย. 2565

กปน. แบ่งเป้าหมายออกเป็น 3 ระยะ คือ

กปน. แบ่งเป้าหมายออกเป็น 3 ระยะ คือ


1. เป้าหมายระยะสั้น (2570)

มุ่งเน้นการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะเพื่อสร้างคุณค่า (Smart Enterprise for Smart Value) โดยกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดหาพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบสำรอง การปรับปรุงโครงสร้างราคาน้ำประปาตาม Sub-Segment และการจัดตั้งบริษัทลูกและเริ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องครบวงจร เป็นต้น


2. เป้าหมายระยะกลาง (2575)

มุ่งเน้นการให้บริการน้ำครบวงจรเพื่อความเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart Water for Smart City) โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การเชื่อมโยงแหล่งน้ำตะวันตก-ตะวันออก มีโครงข่ายน้ำอัจฉริยะ และการขยายธุรกิจครบวงจร เป็นต้น          


3. เป้าหมายระยะยาว (2580)

มุ่งเน้นน้ำสะอาด/น้ำที่เหมาะสมเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี (Smart Life for Smart Living) โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การนำน้ำกลับมาเป็นน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคและบริโภค การปรับปรุงระบบจ่ายน้ำทั้งระบบ และการปรับโครงสร้างองค์กรในรูปแบบบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น (Holding Company) เป็นต้น