Median Price by Price Agreement Method

เลือกปี พ.ศ.

 • ขนาดไฟล์

   327.68 KB

  โครงการติดตั้งระบบตรวจวัดระดับน้ำบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันออก ณ ไซฟอนบางเขน ฝนส.


 • ขนาดไฟล์

   329.47 KB

  งานซื้อพร้อมติดตั้งชุดเครื่องวัดความเร็ว อัตราการไหลของกระแสน้ำ แบบเคลื่อนย้ายได้ ฝนส.


 • ขนาดไฟล์

   327.54 KB

  งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบเฝ้าระวังคุณภาพน้ำดิบอัตโนมัติแบบ Real Time พร้อมระบบกล้องวงจรปิดสำหรับเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ในคลองประปาฝั่งตะวันตก (สถานีวัดคุณภาพน้ำท่าม่วง) จังหวัดการญจนบุรี


 • ขนาดไฟล์

   307.22 KB

  จ้างยานพาหนะในการเดินทางไปปฏิบัติงานโครงการ “การประปานครหลวง” ฝนส.


 • ขนาดไฟล์

   68.60 KB

  จ้างเหมาสำรวจจุดรั่วและเชือมภายในท่อประธาน ฝคจ.


 • ขนาดไฟล์

   1.69 MB

  ซื้อวัสดุสำรองคลัง ฝ่ายควบคุมการส่งและจ่ายน้ำ


 • ขนาดไฟล์

   2.58 MB

  จ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยสถานีสูบจ่ายน้ำ 11 สถานี และอาคารฝ่ายสถานีสูบจ่ายน้ำ ฝบอ.


 • ขนาดไฟล์

   1.64 MB

  จ้างซ่อมอุปกรณีระบบ Fire Alarm ของโรงงานผลิตน้ำบางเขน ฝบอ.


 • ขนาดไฟล์

   1.68 MB

  จ้างบำรุงรักษา Programmable Logic Comtroller ที่โรงสูบจ่ายน้ำ 2 โรงสูบส่งน้ำ 2 และตึกอำนวยการโรงงานผลิตน้ำบางเขน


 • ขนาดไฟล์

   1.66 MB

  จ้างซ่อมอุปกรณ์ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรองขนาด 20 kVA สำหรับห้องควบคุม โรงงานผลิตน้ำบางเขน ฝบอ.


 • ขนาดไฟล์

   114.06 KB

  จ้างซ่อมเครื่องปรับความเร็วรอบ ยี่ห้อ ABB รุ่น ACS800 ของมอเตอร์หมายเลข P05B ฝปฟ.


 • ขนาดไฟล์

   846.38 KB

  จ้างตรวจประเมินเพื่อขอการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ฝมธ.


 • ขนาดไฟล์

   1.23 MB

  จ้างซ่อมปรับปรุงเครื่องตักขยะ หมายเลข CS-1 บริเวณหน้าโรงสูบน้ำดิบ 2 โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ ฝบย.


 • ขนาดไฟล์

   150.32 KB

  ซื้อพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน สถานีกรองน้ำ เฟส 1 และ 2 ฝบฟ.


 • ขนาดไฟล์

   1.25 MB

  ซื้อวัสดุอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ฝบย.