Tender Announcement

เลือกปี พ.ศ.

 • ขนาดไฟล์

   731.91 KB

  ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา ปทร-01/1


 • ขนาดไฟล์

   637.33 KB

  ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา ปทร-01/2


 • ขนาดไฟล์

   390.94 KB

  ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PIT-901


 • ขนาดไฟล์

   998.45 KB

  ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PSOD2-902(MOU4) 


 • ขนาดไฟล์

   1.02 MB

  ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา จคช-011 


 • ขนาดไฟล์

   1.08 MB

  ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา จคช-010


 • ขนาดไฟล์

   1.47 MB

  ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา จคช-006 


 • ขนาดไฟล์

   1.48 MB

  ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา จคช-009 


 • ขนาดไฟล์

   1.42 MB

  ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา จคช-008 


 • ขนาดไฟล์

   3.87 MB

  ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PITL-747 


 • ขนาดไฟล์

   1.34 MB

  ร่างขอบเขตของงานจ้างปรับปรุงพื้นที่ ปรับภูมิทัศน์โดยรอบ สถาบันพัฒนาวิชาการประปาที่เชียงราก สัญญา ฝบค(จล)-01


 • ขนาดไฟล์

   1.06 MB

  ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา จคช-007 


 • ขนาดไฟล์

   519.38 KB

  ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา สศป-01


 • ขนาดไฟล์

   2.95 MB

  ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา สศป-02 


 • ขนาดไฟล์

   416.50 KB

  ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PITL-743 (ประกาศครั้งที่ 2)