ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

“ความขัดแย้งทางผลประโยชน์” หมายความว่า การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interests) สถานการณ์ หรือการกระทำที่คณะกรรมการ กปน. ผู้ว่าการ ผู้บริหาร พนักงาน ของการประปานครหลวง ที่มีผลประโยชน์ส่วนตนมีผลกระทบต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัว หรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา             

ซึ่งมีรูปแบบที่หลากหลาย จนกระทั่งกลายเป็นสิ่งที่ปฏิบัติกันทั่วไปโดยไม่เห็นว่าเป็นความผิด จนส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ผลเสียจึงเกิดขึ้นกับการประปานครหลวง

ประกาศและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง


 • ขนาดไฟล์

   389.88 KB

  ประกาศคณะกรรมการการประปานครหลวง เรื่อง นโยบายและแนวทางปฎิบัติการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายในและการเกิดรายการเกี่ยวโยง


 • ขนาดไฟล์

   12.04 MB

  คำสั่งการประปานครหลวงที่ 522/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีปฎิบัติเกี่ยวกับการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายในและการเกิดรายการเกี่ยวโยง


 • ขนาดไฟล์

   4.75 MB

  คำสั่งการประปานครหลวงที่ 523/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีปฎิบัติเกี่ยวกับการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายในและของผู้ปฎิบัติงานอื่น