นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

การประปานครหลวง มุ่งเน้นการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมาตรฐานสากล โดยคณะกรรมการการประปานครหลวง ได้ให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน และมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างยั่งยืน จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของการประปานครหลวง เพื่อให้คณะกรรมการการประปานครหลวง ผู้ว่าการ ผู้บริหาร และพนักงานการประปานครหลวง ยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ดังนี้                                     

  1. คณะกรรมการการประปานครหลวง ผู้ว่าการ ผู้บริหารทุกระดับ และพนักงานการประปานครหลวงจะต้องปฏิบัติงาน โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หลักธรรมาภิบาล จริยธรรม และจรรยาบรรณการดำเนินงานของการประปานครหลวง รวมทั้งกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
  2. คณะกรรมการการประปานครหลวง ผู้ว่าการ และผู้บริหารทุกระดับ ต้องเป็นผู้นำต้นแบบที่ดีด้านธรรมาภิบาล และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในองค์กร โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมถึงไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริต พร้อมทั้งกำหนดบทลงโทษผู้กระทำการทุจริตอย่างจริงจัง
  3. คณะกรรมการการประปานครหลวง ผู้ว่าการ และผู้บริหารทุกระดับ สนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่อกระบวนการทำงานหรือการให้บริการของการประปานครหลวง
  4. คณะกรรมการการประปานครหลวง ผู้ว่าการ และผู้บริหารทุกระดับ กำหนดนโยบาย แนวทางการแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มด้วยความโปร่งใส และเท่าเทียมกัน   

5.

คณะกรรมการการประปานครหลวง ผู้ว่าการ และผู้บริหารทุกระดับ กำหนดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน รวมถึงการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการที่เกี่ยวโยงกัน อย่างเหมาะสม และเพียงพอ

6.

คณะกรรมการการประปานครหลวง ผู้ว่าการ และผู้บริหารทุกระดับ กำหนดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือเบาะแส เมื่อพบพฤติกรรมการทุจริตหรือขัดต่อจรรยาบรรณ หรือจริยธรรมในการดำเนินงาน

7.

คณะกรรมการการประปานครหลวง ผู้ว่าการ และผู้บริหารทุกระดับ ต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ ทั้งในเรื่องการเงินและไม่ใช่การเงินตามรูปแบบมาตรฐานสากล 

8.

คณะกรรมการการประปานครหลวง ผู้ว่าการ ผู้บริหารทุกระดับ และพนักงานการประปานครหลวงจะต้องดำเนินงานโดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มั่นคง และยั่งยืน

9.

คณะกรรมการการประปานครหลวง ผู้ว่าการ และผู้บริหารทุกระดับ มีระบบการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การรายงานผล และมีการพัฒนาในกระบวนการต่างๆ เพื่อให้พนักงานทุกคนยึดถือ และปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างครบถ้วนและเคร่งครัด และส่งเสริมให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กรอย่างยั่งยืน