คำสั่งการประปานครหลวง

เลือกปี พ.ศ.

 • ขนาดไฟล์

   3.01 MB

  คำสั่ง กปน. ที่ 2222/2566 เรื่อง แนวทางการกำหนดประเภทผู้ใช้น้ำ (Class)


 • ขนาดไฟล์

   1.03 MB

  คำสั่ง กปน. ที่ 500/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติและอัตราค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาใหม่


 • ขนาดไฟล์

   3.61 MB

  คำสั่ง กปน. ที่ 100/2550 หลักเกณฑ์การพิจารณาเกี่ยวกับการจำหน่ายน้ำและเเจกน้ำประปา ณ จุดจำหน่าย


 • ขนาดไฟล์

   986.12 KB

  คำสั่ง กปน. ที่ 347/2552 กำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการยื่นคำขอส่วนลดค่าน้ำประปาเเก่ทหารผ่านศึกและครอบครัว