Water meter deposit

การรับฝากมาตร


*ระยะเวลาดำเนินการภายใน 3 วันทำการ

เมื่อประสงค์จะกลับมาใช้น้ำประปา ต้องชำระค่าบรรจบมาตรตามลำดับขนาดของมาตร            

*ระยะเวลาดำเนินการภายใน 3 วันทำการ เมื่อประสงค์จะกลับมาใช้น้ำประปา ต้องชำระค่าบรรจบมาตรตามลำดับขนาดของมาตร