นโยบายด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


การดำเนินการตามแผนนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  


ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง นโยบายด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564-2565

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี