นโยบายด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


การดำเนินการตามแผนนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  


ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง นโยบายด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2566-2570 

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • ขนาดไฟล์

   977.90 KB

  ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานการประปานครหลวงเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566


 • ขนาดไฟล์

   0.00 B

  การประเมินผลบุคคลด้วยระบบ PBM/CBM


 • ขนาดไฟล์

   0.00 B

  แนวทางปฏิบัติและหลักเกณฑ์การส่งผู้บริหารและพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมกับ หน่วยงานภายนอกองค์กร


 • ขนาดไฟล์

   0.00 B

  วิธีปฏิบัติและหลักเกณฑ์การดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร


 • ขนาดไฟล์

   290.92 KB

  ข้อบังคับ ฉบับที่ 121 ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2546 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 115 ครั้งที่ 1)


 • ขนาดไฟล์

   3.65 MB

  ข้อบังคับ ฉบับที่ 115 ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2543


 • ขนาดไฟล์

   0.00 B

  การสร้างขวัญและกำลังใจในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล


รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 • ขนาดไฟล์

   0.00 B

  รายงานผลการดำเนินงานของแผนแม่บทด้านทุนมนุษย์ ปี 2566


 • ขนาดไฟล์

   35.08 KB

  ข้อมูลสถิติจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคล


 • ขนาดไฟล์

   0.00 B

  สถิติอัตรากำลัง


 • ขนาดไฟล์

   0.00 B

  รายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565


 • ขนาดไฟล์

   2.78 MB

  รายงานผลการดำเนินงานของแผนงานภายใต้ HR Strategy Map ปี 2565


 • ขนาดไฟล์

   0.00 B

  ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานตามแผนงาน ปี 2565


 • ขนาดไฟล์

   108.97 KB

  รายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2564


 • ขนาดไฟล์

   2.37 MB

  รายงานผลการดำเนินงานของแผนงานภายใต้ HR Strategy Map ปีงบประมาณ 2564