รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน

รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดําเนินงานของหน่วยงาน

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

 • ขนาดไฟล์

   950.46 KB

  ปีงบประมาณ 2566


 • ขนาดไฟล์

   1.81 MB

  ปีงบประมาณ 2565


 • ขนาดไฟล์

   3.12 MB

  ปีงบประมาณ 2564


 • ขนาดไฟล์

   6.28 MB

  ปีงบประมาณ 2563


 • ขนาดไฟล์

   4.87 MB

  ปีงบประมาณ 2562


แผนปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน

 • ขนาดไฟล์

   10.37 MB

  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


 • ขนาดไฟล์

   0.00 B

  ปีงบประมาณ 2567


 • ขนาดไฟล์

   0.00 B

  ปีงบประมาณ 2566


 • ขนาดไฟล์

   41.41 KB

  ปีงบประมาณ 2565


 • ขนาดไฟล์

   44.64 KB

  ปีงบประมาณ 2564


 • ขนาดไฟล์

   7.60 MB

  ปีงบประมาณ 2563


รายการตามผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน

 • ขนาดไฟล์

   0.00 B

  ปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)


 • ขนาดไฟล์

   498.64 KB

  ปีงบประมาณ 2566


 • ขนาดไฟล์

   3.54 MB

  ปีงบประมาณ 2565


 • ขนาดไฟล์

   7.32 MB

  ปีงบประมาณ 2564


 • ขนาดไฟล์

   1.62 MB

  ปีงบประมาณ 2563