นโยบาย


นโยบายเว็บไซต์อินเทอร์เน็ต

นโยบายเว็บไซต์

นโยบายเว็บไซต์

การประปานครหลวงได้จัดทำนโยบายเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ได้ทราบถึงข้อกำหนดต่าง ๆ ในการใช้งานเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตของการประปานครหลวง

ผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่การประปานครหลวงได้แจ้งให้ทราบ บนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการ

เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ 


 1. ผู้ใช้บริการอาจได้รับ เข้าถึง สร้าง ส่งหรือแสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล ข้อความลายลักษณ์อักษร ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ดนตรี ไฟล์เสียง หรือเสียงอื่น ๆ ภาพถ่าย วิดีโอ หรือรูปภาพอื่น ๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของ บริการหรือโดยผ่านการใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เนื้อหา”
 2. เนื้อหาที่นำเสนอต่อผู้ใช้บริการ อาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ของเจ้าของเนื้อหานั้น ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงแก้ไข จำหน่ายจ่ายโอน หรือสร้างผลงานต่อเนื่อง โดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าวไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหานั้น
 3. ผู้ใช้บริการอาจพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือหยาบคาย อันก่อให้เกิดความไม่พอใจภายใต้ ความเสี่ยงของตนเอง
 4. การประปานครหลวงทรงไว้ซึ่งสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทำเครื่องหมาย เปลี่ยนแปลง ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใด ๆ ที่ไม่เหมาะสมออกจากบริการ ซึ่งการประปานครหลวงอาจจัดเตรียมเครื่องมือ ในการคัดกรองเนื้อหาอย่างชัดเจน และไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
 1. การประปานครหลวงอาจหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการให้บริการ แก่ผู้ใช้บริการรายใดเป็นการเฉพาะ หากการให้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอื่น ๆ หรือขัดแย้ง ต่อกฎหมาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า
 2. การหยุดหรือการยกเลิกบริการตามข้อ 5 ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าใช้บริการ และเข้าถึงรายละเอียดบัญชีของผู้ใช้บริการ ไฟล์เอกสารใด ๆ หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้
 3. ในกรณีที่การประปานครหลวงหยุดให้บริการเป็นการถาวร หรือยกเลิกบริการแก่ผู้ใช้บริการ การประปานครหลวงมีสิทธิในการลบข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ


 1. ผู้ใช้บริการจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดต่อ ที่ถูกต้องเป็นจริง และเป็นปัจจุบันเสมอแก่การประปานครหลวง อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนใช้บริการ หรือการใช้บริการที่ต่อเนื่อง
 2. ผู้ใช้บริการจะใช้บริการเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดของ การประปานครหลวง และไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ หลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
 3. ผู้ใช้บริการจะไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่น รวมถึงการใช้วิธีการอัตโนมัติ (Script) นอกจากช่องทางที่การประปานครหลวงจัดเตรียมไว้ให้ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากการประปานครหลวงโดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้
 4. ผู้ใช้บริการจะไม่ทำหรือมีส่วนร่วมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของการประปานครหลวง รวมทั้งเครื่องแม่ข่าย (Server) และเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ
 5. ผู้ใช้บริการจะไม่ทำสำเนา คัดลอก ทำซ้ำ ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต่อบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากการประปานครหลวงโดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้
 6. ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใด ๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงบริการ
 7. ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใด ๆ รวมถึงการประปานครหลวง ในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อกำหนด

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น ๆ


การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นเป็นเพียงการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น การประปานครหลวงมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอำนาจควบคุม รับรอง ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์นั้น ๆ และการประปานครหลวงไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าว

กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา


 1. การประปานครหลวง หรือผู้ให้อนุญาตการประปานครหลวง เป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมาย แต่เพียงผู้เดียวในกรรมสิทธิ์ผลประโยชน์ทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ที่มีอยู่ในบริการ ซึ่งการประปานครหลวง หรือผู้ให้อนุญาตแก่การประปานครหลวงเป็นผู้จัดทำขึ้น ไม่ว่าสิทธิเหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม
 2. ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่การประปานครหลวงกำหนดให้เป็นความลับ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากการประปานครหลวง
 3. ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ์ ชื่อโดเมนของการประปานครหลวง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก การประปานครหลวง

การปฏิเสธความรับผิด


การประปานครหลวงจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ รวมถึงความเสียหาย ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรืออ้อม ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องมาจากการที่ผู้เข้าใช้เว็บไซต์ของการประปานครหลวง

หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของการประปานครหลวง หรือต่อความเสียหาย ความสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่าการประปานครหลวงจะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย ความสูญเสีย หรือเกิดค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น นอกจากนี้ การประปานครหลวงจะไม่รับผิดชอบต่อผู้เข้าใช้เว็บไซต์หรือบุคคลจากการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าใช้งานเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใด ๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทำใด ๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรง หรือทางอ้อม รวมถึง ความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้ ผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีว่า การประปานครหลวงจะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น

กฎหมายที่ใช้บังคับ


การตีความ และการบังคับตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้

ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย