ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

เลือกปี พ.ศ.

 • ขนาดไฟล์

   0.00 B

  ประกวดราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า เลขที่ ซล.25/2566 โดยวิธี e-bidding


 • ขนาดไฟล์

   0.00 B

  ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 80 แกรม ขนาด A4 จำนวน 30,000 PAC เลขที่ ซค.43/2566 โดยวิธี e-market


 • ขนาดไฟล์

   0.00 B

  ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สลับสัญญาณ สำหรับอาคาร 100 ปี ฟฟ้า เลขที่ ซล.56/2565 โดยวิธี e-bidding