ขั้นตอนและรายละเอียดการขอใช้บริการ

ขั้นตอนและรายละเอียดการขอใช้บริการ

เลือกปี พ.ศ.

 • ขนาดไฟล์

   1.46 MB

  คู่มือศูนย์ราชการ GECC (คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่สายงานบริการ)


 • ขนาดไฟล์

   –

  การขอติดตั้งประปาใหม่/ซ้ำ


 • ขนาดไฟล์

   –

  การขอเพิ่ม-ลดขนาดมาตรวัดน้ำ


 • ขนาดไฟล์

   –

  การรับฝากมาตรวัดน้ำ


 • ขนาดไฟล์

   –

  การขอยกเลิกการใช้น้ำ


 • ขนาดไฟล์

   –

  การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผู้ใช้น้ำ  


 • ขนาดไฟล์

   –

  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม