ผู้บริหารระดับสูงของ กปน.

ผู้บริหารระดับสูงของ กปน.

นาย รักษ์ศักดิ์ สุริยหาร

รักษาการในตำแหน่ง

ผู้ว่าการ

เบอร์โทร

02 504 0025

นาย มานิต ปานเอม

ผู้ว่าการ

เบอร์โทร

02 500 2501

น.ส. สุวรา ทวิชศรี

รองผู้ว่าการ(บริหาร)

เบอร์โทร

0 2500 2590

น.ส. บุษกร พฤกษอาโนชา

รองผู้ว่าการ (การเงิน)

เบอร์โทร

0 2500 2660

น.ส. วิชชุดา เลี่ยมสงวน

รักษาการในตำแหน่ง

รองผู้ว่าการ (วิศวกรรม)

เบอร์โทร

0 2504 0123 ต่อ 2792

นาย รักษ์ศักดิ์ สุริยหาร

รองผู้ว่าการ (ผลิตน้ำ)

เบอร์โทร

0 2504 0025

น.ส. ฉวีวรรณ อุทัยพิบูลย์

รองผู้ว่าการ(แผนและพัฒนา)

เบอร์โทร

0 2500 2775

น.ส. บุษกร พฤกษอาโนชา

รักษาการในตำแหน่ง

รองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีดิจิทัล)

เบอร์โทร

0 2500 2660

นาย สุเทพ เอื้อปกรณ์

รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก)

เบอร์โทร

0 2500 2845

นาย สุเทพ เอื้อปกรณ์

รักษาการในตำแหน่ง

รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันตก)

เบอร์โทร

0 2500 2845

นาง ราชิรัช อุทาโย

ผู้เชี่ยวชาญ

การประปานครหลวง ระดับ 10

เบอร์โทร

0 2500 2697

น.ส. วิชชุดา เลี่ยมสงวน

ผู้เชี่ยวชาญ

การประปานครหลวง ระดับ 10

เบอร์โทร

0 2504 0123 ต่อ 2792

นาง ราชิรัช อุทาโย

รักษาการในตำแหน่ง

ผู้ช่วยผู้ว่าการ(สำนักตรวจสอบ)

เบอร์โทร

0 2500 2697

นาง เมธาวี สุชาติล้ำพงศ์

ผู้ช่วยผู้ว่าการ(สำนักผู้ว่าการ)

เบอร์โทร

0 2500 2534

น.ส. กรวิไล เยียวยาสัตว์

ผู้ช่วยผู้ว่าการ(สำนักคณะกรรมการการประปานครหลวง)

เบอร์โทร

0 2500 2516

นาง สุวรรณา ภาครส

รักษาการในตำแหน่ง

ผู้ช่วยผู้ว่าการ(บริหาร)

เบอร์โทร

0 2504 0123 ต่อ 1949

นาย สุนทร ทองกำเหนิด

รักษาการในตำแหน่ง

ผู้ช่วยผู้ว่าการ(ทรัพยากรบุคคล)

เบอร์โทร

0 2500 2649

นาง สุคนธ์ทิพย์ งามวาจา

ผู้ช่วยผู้ว่าการ(นโยบายการเงิน)

เบอร์โทร

0 2500 2661

นาง ภัทราภรณ์ ภัทระศิขริน

ผู้ช่วยผู้ว่าการ(บัญชีการเงิน)

เบอร์โทร

0 2500 2670

นาย อานุภาพ สุภาพันธ์

ผู้ช่วยผู้ว่าการ(ก่อสร้าง)

เบอร์โทร

0 2500 2703

นาย อานุภาพ สุภาพันธ์

รักษาการในตำแหน่ง

ผู้ช่วยผู้ว่าการ(วิศวกรรม)

เบอร์โทร

0 2500 2703

นาย สุทธิศักดิ์ ลาภประเสริฐ

ผู้ช่วยผู้ว่าการ

(สำนักบริหารโครงการ)

เบอร์โทร

0 2500 2743

นาย พรศักดิ์ สมรไกรสรกิจ 

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบผลิตน้ำ)  

เบอร์โทร

0 2504 0071

นาย มนตรี ล่องตี้

ผู้ช่วยผู้ว่าการ

(แหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ)

เบอร์โทร

0 2503 9350 ต่อ 36

นาย อำนาจ ภาครส   

ผู้ช่วยผู้ว่าการ(บำรุงรักษา)   

เบอร์โทร

0 2298 6946

นาย ธนะพงษ์ เค้าสงวนศิลป์ 

ผู้ช่วยผู้ว่าการ(แผนและพัฒนา)

เบอร์โทร

0 2504 0123 ต่อ 2776 

นาง นิสภัสร์ วงศ์พัฒน์

ผู้ช่วยผู้ว่าการ(ธุรกิจ)

เบอร์โทร

0 2500 2503

นาย ปริพรรห์ พิณสุรงค์

ผู้ช่วยผู้ว่าการ(เทคโนโลยีดิจิทัล)

เบอร์โทร

0 2500 2811

นาย อาชวัน อิ่มเอิบธรรม

ผู้ช่วยผู้ว่าการ(บริการ 1)

เบอร์โทร

0 2384 7647 ต่อ 3296

นาย กิตติพัฒน์ อู่ทิฆัมพร

รักษาการในตำแหน่ง

ผู้ช่วยผู้ว่าการ(บริการ 2)

เบอร์โทร

0 2552 1550

นาย วิสันต์ มิตรภานนท์

ผู้ช่วยผู้ว่าการ(บริการ 3)

เบอร์โทร

0 2552 2244

นาย สารวุฒิ บุญวงศ์

ผู้ช่วยผู้ว่าการ(บริการ 4)

เบอร์โทร

0 2455 7851

นาย วชิรวิทย์ โพธิ์วิจิตร 

ผู้ช่วยผู้ว่าการ(บริการ 5 )

เบอร์โทร

0 2571 3352

นาย สุพิเชฐ ถาวรทวีวงษ์

ผู้ช่วยผู้ว่าการ(บริการ)

เบอร์โทร

0 2504 0123 ต่อ 4800

นาย เสริมศักดิ์ จันทร์สาม 

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (ระบบส่งและจ่ายน้ำ)

เบอร์โทร

0 2278 2911

นาง สุวรรณา ภาครส

ผู้เชี่ยวชาญ

การประปานครหลวงระดับ 9

เบอร์โทร

0 2504 0123  ต่อ 1949

นาย สินัท สินิทธานนท์

ผู้ตรวจการ

การประปานครหลวงระดับ 9

เบอร์โทร

0 2500 2721 

นาย สุนทร ทองกำเหนิด   

ผู้เชี่ยวชาญ

การประปานครหลวงระดับ 9

เบอร์โทร

0 2500 2858 

นาง พรทิพย์ ทินกร ณ อยุธยา 

ผู้เชี่ยวชาญ

การประปานครหลวงระดับ 9

เบอร์โทร

0 2500 2668

นาย สมศักดิ์ ปัสนานนท์

ผู้เชี่ยวชาญ

การประปานครหลวงระดับ 9

เบอร์โทร

0 2503 9400  ต่อ 1008

นาง พิศวาท ภาพสุวรรณ

ผู้เชี่ยวชาญ

การประปานครหลวงระดับ 9

เบอร์โทร

0 2504 0123  ต่อ 1397, 1157

นาย กิตติพัฒน์ อู่ทิฆัมพร

ผู้เชี่ยวชาญ

การประปานครหลวงระดับ 9

เบอร์โทร

0 2552 1550