คณะกรรมการ กปน.

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

นายโชตินรินทร์ เกิดสม 

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

พลโท สุเมธ พรหมตรุษ

ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย

นายสนิท ขาวสอาด

อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ

ร้อยตำรวจเอก ปิยะ รักสกุล

รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

นางสาวเพียงออ เลาหะวิไลย

อาจารย์ประจำหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและ
ผู้อำนวยการ Sister Cities Research Center วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายนิทัศน์ มณีศิลาสันต์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท โอเพ่นเซิร์ฟ จำกัด

พลตำรวจโท กฤษฎา
กาญจนอลงกรณ์

ผู้บัญชาการประจำสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ

รองศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์
อุตตมากร

อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล

กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

นายชัยทัต แซ่ตั้ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท
ไชยกาญจน์ คอนเซาท์ติ้ง จำกัด

นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร

รองผู้ว่าการ (วิศวกรรม)
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้ว่าการการประปานครหลวง