Monthly Summary Report according to SorKhorRor.1 form

เลือกปี พ.ศ.

 • ขนาดไฟล์

   0.00 B

  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565


 • ขนาดไฟล์

   79.52 KB

  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565


 • ขนาดไฟล์

   403.18 KB

  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565


 • ขนาดไฟล์

   310.39 KB

  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565


 • ขนาดไฟล์

   320.14 KB

  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565


 • ขนาดไฟล์

   321.92 KB

  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565


 • ขนาดไฟล์

   157.74 KB

  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565


 • ขนาดไฟล์

   380.64 KB

  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565


 • ขนาดไฟล์

   62.78 KB

  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565


 • ขนาดไฟล์

   400.08 KB

  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565


 • ขนาดไฟล์

   77.75 KB

  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565


 • ขนาดไฟล์

   62.39 KB

  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2565


 • ขนาดไฟล์

   62.46 KB

  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2564


 • ขนาดไฟล์

   76.89 KB

  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564


 • ขนาดไฟล์

   206.23 KB

  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564