ระบบผลิตน้ำ

แบบฟอร์มและเกณฑ์การพิจารณาประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างและบุคลากรผู้รับจ้างในการประเมินผลการปฏิบัติงานก่อสร้างของผู้รับจ้างและบุคคลากรสำหรับงานก่อสร้างงานโยธา ระบบส่งน้ำประปา ระบบน้ำดิบ และหรือระบบผลิตน้ำประปาและหรือสถานีสูบน้ำกับถังเก็บน้ำ

เลือกปี พ.ศ.

การประเมินผลงานผู้รับจ้าง

 • ขนาดไฟล์

   112.50 KB

  ใบประเมินผลงานผู้รับจ้าง (แบบฟอร์ม: ก.พ.จ.3001_2022)


 • ขนาดไฟล์

   56.00 KB

  เกณฑ์ในการพิจารณาผลระหว่างก่อสร้าง เมื่อสิ้นสุดงานในสัญญา


การตัดคะแนนผู้รับจ้างและบุคลากร

 • ขนาดไฟล์

   46.50 KB

  เกณฑ์การตัดคะแนนผู้รับจ้างและบุคลากร


 • ขนาดไฟล์

   67.00 KB

  แบบฟอร์มการตัดคะแนนผู้รับจ้างและบุคลากร (แบบฟอร์ม: ก.พ.จ.3002_2022)