Tender Announcement

เลือกปี พ.ศ.

 • ขนาดไฟล์

   124.47 KB

  ขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง และงานติดตั้งหัวดับเพลิงจากท่อจ่ายน้ำเดิม สัญญา PSOD2-813(MOU3) 


 • ขนาดไฟล์

   81.12 KB

  ขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PIT-814/1


 • ขนาดไฟล์

   261.30 KB

  ขอบเขตของงาน (TOR) งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้า และเครื่องปรับความเร็วรอบไฟฟ้า พร้อมปรับปรุงระบบควบคุมอัตโนมัติ สำหรับสถานีสูบจ่ายน้ำเพชรเกษม เลขที่ E-WL-PK(R) 


 • ขนาดไฟล์

   261.29 KB

  งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำ พร้อมงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา E-WL-MB(R) 


 • ขนาดไฟล์

   84.56 KB

  ขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PIT-807


 • ขนาดไฟล์

   84.23 KB

  ขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PID-805 


 • ขนาดไฟล์

   91.73 KB

  ขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PITL-735 


 • ขนาดไฟล์

   53.11 KB

  งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง : สัญยาเลขที่ PID-806


 • ขนาดไฟล์

   52.84 KB

  งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง : ชื่อสัญญา PSOD-802 


 • ขนาดไฟล์

   67.46 KB

  งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง : ชื่อสัญญา PIT-808


 • ขนาดไฟล์

   63.65 KB

  งานจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบแสดงผลข้อมูลการสูบจ่ายน้ำและควบคุมระยะไกล : ชื่อสัญญา T-WL-CC-2 


 • ขนาดไฟล์

   90.00 KB

  งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง : ชื่อสัญญา PSOD-803


 • ขนาดไฟล์

   56.04 KB

  งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง : ชื่อสัญญา PSOD-801


 • ขนาดไฟล์

   53.39 KB

  งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง : ชื่อสัญญา PSOD-804


 • ขนาดไฟล์

   114.42 KB

  งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง : ชื่อสัญญา PIT-804