Tender Announcement

เลือกปี พ.ศ.

 • ขนาดไฟล์

   107.68 KB

  ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา ขบช2-004 


 • ขนาดไฟล์

   92.36 KB

  ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา ปทส-08


 • ขนาดไฟล์

   94.81 KB

  ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา ปทส-05 


 • ขนาดไฟล์

   136.28 KB

  ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา PITL-743 


 • ขนาดไฟล์

   1,013.24 KB

  ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง เลขที่ PIT-815


 • ขนาดไฟล์

   110.45 KB

  ขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง เลขที่ PITL-744(R) (เผยแพร่เมื่อได้รับเสนอแนะคำวิจารณ์จากสาธารณชน) 


 • ขนาดไฟล์

   127.98 KB

  ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง เลขที่ PITL-738


 • ขนาดไฟล์

   483.92 KB

  ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา ปทส-06 


 • ขนาดไฟล์

   119.15 KB

  ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา ขบช2-006 


 • ขนาดไฟล์

   1.11 MB

  ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา ขบช2-008 


 • ขนาดไฟล์

   109.83 KB

  ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง เลขที่ PITL-744 (R)


 • ขนาดไฟล์

   121.19 KB

  ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา ขบช2-007 


 • ขนาดไฟล์

   120.59 KB

  ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา ขบช2-009 


 • ขนาดไฟล์

   94.93 KB

  ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา ปทส-07(R)


 • ขนาดไฟล์

   887.25 KB

  ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา ปทส-03(R)