ผลผู้ชนะ/ผลผู้ได้รับการคัดเลือก

เลือกปี พ.ศ.

 • ขนาดไฟล์

   184.27 KB

  ประกาศผู้ชนะงานจ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของการประปานครหลวง ปีงบประมาณ 2566 เลขที่ จท.52/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


 • ขนาดไฟล์

   203.04 KB

  ประกาศผู้ชนะงานจ้างที่ปรึกษาโครงการรักษาระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management System BCMS) ของการประปานครหลวง เลขที่ จท.60/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


 • ขนาดไฟล์

   260.35 KB

  ประกาศผู้ชนะ งานจ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าของการประปานครหลวง ปีงบประมาณ 2566 เลขที่ จท.36/2566 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป


 • ขนาดไฟล์

   184.34 KB

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษาคำนวณภาระผูกพันและการเปิดเผยข้อมูลตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 ปีงบประมาณ 2566-2568 เลขที่ จท.84/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


 • ขนาดไฟล์

   260.85 KB

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดตั้ง/ร่วมทุนในบริษัทในเครือและให้คำปรึกษาในการบริหารจัดการหลังการจัดตั้ง/ร่วมทุนเพื่อดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องของการประปานครหลวง เลขที่ จท.69/2565 โดยวิธีคัดเลือก


 • ขนาดไฟล์

   666.14 KB

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษาศึกษาสำรวจวิเคราะห์ความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างบ่อกรองน้ำ จำนวน 10 บ่อ อาคารโรงสูบน้ำล้าง line 1 และ line 2 โรงสูบน้ำดิบหมายเลข 1 และโรงสูบส่งน้ำหมายเลข 1 และ 2 ของโรงงานผลิตน้ำบางเขน พร้อมงานอื่นที่เกี่ยวข้องฯ


 • ขนาดไฟล์

   444.68 KB

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนการปรับเปลี่ยนจากสถาปัตยกรรมองค์กรในปัจจุบันไปสู่สถาปัตยกรรมองค์กรในอนาคต(Transition Plan) เลขที่ จท.79/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


 • ขนาดไฟล์

   530.99 KB

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานจ้างที่ปรึกษาสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการด้าน IT ของการประปานครหลวง ปีงบประมาณ 2565 เลขที่ จท.70/2565 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป


 • ขนาดไฟล์

   26.88 KB

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO45001) และนำแผนไปปฏิบัติ ของโรงงานผลิตน้ำบางเขน และขอรับรองระบบ ISO45001 โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ เลขที่ จท.71/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง