Purchasing by Agreeing Price method

เลือกปี พ.ศ.

  • ขนาดไฟล์

     18.81 KB

    งานเช่าใช้เลขหมายโทรศัพท์ 95 เลขหมาย สำหรับงาน WLMA


  • ขนาดไฟล์

     33.47 KB

    งานเช่าวงจรสื่อสาร จำนวน 18 วงจร (ฝ่ายเทคโนโลยีและสื่อสาร)