Purchasing by Agreeing Price method

เลือกปี พ.ศ.

 • ขนาดไฟล์

   1.23 MB

  ซื้อเครื่องตั้งศูนย์เพลาด้วยเลเซอร์ (leser shft alignment) ฝ่ายบรุงรักษาระบบเครื่องกลและโยธา


 • ขนาดไฟล์

   68.60 KB

  จ้างเหมาสำรวจจุดรั่วและเชื่อมภายในท่อประธาน ฝคจ.


 • ขนาดไฟล์

   1.49 MB

  จ้างซ่อม Air Release Valve และระบบควบคุม PNEUMATIC บ่อกรองน้ำ เฟส 2 โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์


 • ขนาดไฟล์

   4.99 MB

  งานซื้อพร้อมติดตั้งตู้สาขาโทรศพัท์ ฝมธ.


 • ขนาดไฟล์

   1.66 MB

  ซื้ออุปกรณ์ซ่อมเครื่องวัด Head loss ระบบกรองน้ำ จำนวน 5 ตัว ฝบอ.


 • ขนาดไฟล์

   1,012.53 KB

  จ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยสถานีสูบจ่ายน้ำ 11 สถานี และอาคารฝ่ายสถานีสูบจ่ายน้ำ ฝบอ.


 • ขนาดไฟล์

   1.93 MB

  จ้างซ่อมอุปกรณ์กล้องระบบโทรทัศน์วงจรปิดตามแนวคลองส่งน้ำดิบฝั่งตะวันตก ฝบอ.


 • ขนาดไฟล์

   980.17 KB

  จ้างซ่อมอุปกรณ์ระบบโทรทัศน์วงจรปิด โรงงานผลิตน้ำสามเสน จำนวน 1 งาน ฝบอ.


 • ขนาดไฟล์

   17.85 KB

  งานเช่าใช้งานโปรแกรมลิขสิทธิ์ (Adobe Photoshop CC 5 Licenses และ Power BI 53 Licenses)


 • ขนาดไฟล์

   56.21 KB

  จ้างเปลี่ยนฝาหีบประตูระบายอากาศ รุ่น AV-150 ฝคจ.


 • ขนาดไฟล์

   17.02 KB

  งานซื้อโปรแกรม Adobe Captivate จำนวน 5 Licenses


 • ขนาดไฟล์

   581.29 KB

  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(เวชภัณฑ์-ยา) จำนวน 3 รายการ (กบพ.)


 • ขนาดไฟล์

   634.43 KB

  ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(เวชภัณฑ์-ยา) จำนวน 3 รายการ (กบพ.)


 • ขนาดไฟล์

   60.32 KB

  งานเช่าเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 รายการ ระยะเวลาเช่า 36 เดือน 


 • ขนาดไฟล์

   328.01 KB

  ซื้อหม้อหนึ่งฆ่าเชื้อโรค ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 38.5 ลิตร (Autoclave) จำนวน 1 เครื่อง