พระราชบัญญัติ

เลือกปี พ.ศ.

 • ขนาดไฟล์

   0.00 B

  ประกาศ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2566-2570


 • ขนาดไฟล์

   0.00 B

  พระราชบัญญัติ การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565


 • ขนาดไฟล์

   86.98 KB

  คำอธิบายสรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526


 • ขนาดไฟล์

   113.01 KB

  คำอธิบายสรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


 • ขนาดไฟล์

   114.25 KB

  พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510


 • ขนาดไฟล์

   61.04 KB

  พระราชบัญญัติการประปานครหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2516


 • ขนาดไฟล์

   76.16 KB

  พระราชบัญญัติการประปานครหลวง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2522


 • ขนาดไฟล์

   57.41 KB

  พระราชบัญญัติการประปานครหลวง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2530


 • ขนาดไฟล์

   64.37 KB

  พระราชบัญญัติการประปานครหลวง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2535


 • ขนาดไฟล์

   150.15 KB

  พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510 (Update)


 • ขนาดไฟล์

   71.32 KB

  พระราชบัญญัติรักษาคลองประปา พ.ศ. 2526


 • ขนาดไฟล์

   138.33 KB

  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540