กปน. ส่งมอบระบบน้ำดื่มน้ำใช้ ให้ชุมชนต้นน้ำ เพื่อสร้างสุขอนามัยที่ยั่งยืนแก่ชาวลุ่มน้ำแม่กลอง

การประปาชวนรู้อื่น ๆ