Land/building rental service

เลือกปี พ.ศ.

 • ขนาดไฟล์

   1.22 MB

  ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดประโยชน์ที่ดินของการประปานครหลวง ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2554        


 • ขนาดไฟล์

   35.82 KB

  ที่ดินบางพลีใหญ่


 • ขนาดไฟล์

   3.16 MB

  อาคารอเนกประสงค์


 • ขนาดไฟล์

   34.87 KB

  อาคารพาณิชย์บางพลัด เลขที่ 554