ข้อบังคับการประปานครหลวง

เลือกปี พ.ศ.

 • ขนาดไฟล์

   612.14 KB

  ข้อบังคับ ฉบับที่ 55 ว่าด้วย การเร่งรัดการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2521


 • ขนาดไฟล์

   3.35 MB

  ข้อบังคับ ฉบับที่ 90 ว่าด้วย การขออนุญาตฯ เพื่อชักน้ำหรือวิดน้ำ พ.ศ. 2534


 • ขนาดไฟล์

   686.02 KB

  ข้อบังคับ ฉบับที่ 102 ว่าด้วย การให้ทุนการศึกษาแก่บุคคลภายนอก พ.ศ. 2538


 • ขนาดไฟล์

   1.43 MB

  ข้อบังคับ ฉบับที่ 110 ว่าด้วย หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดฯ พ.ศ. 2541


 • ขนาดไฟล์

   348.95 KB

  ข้อบังคับ ฉบับที่ 111 ว่าด้วย หลักเกณฑ์การแจ้งสิทธิในการอุทธรณ์ฯ พ.ศ. 2542


 • ขนาดไฟล์

   498.97 KB

  ข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ 112 ว่าด้วย การรับ-การจ่าย และการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2542


 • ขนาดไฟล์

   3.65 MB

  ข้อบังคับ ฉบับที่ 115 ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2543


 • ขนาดไฟล์

   1.24 MB

  ข้อบังคับ ฉบับที่ 116 ว่าด้วย การบริหารการจัดส่ง จำหน่าย และการใช้น้ำประปา พ.ศ. 2558


 • ขนาดไฟล์

   290.92 KB

  ข้อบังคับ ฉบับที่ 121 ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2546 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 115 ครั้งที่ 1)


 • ขนาดไฟล์

   565.33 KB

  ข้อบังคับ ฉบับที่ 133 ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของผู้ว่าการฯ พ.ศ. 2552


 • ขนาดไฟล์

   3.10 MB

  ข้อบังคับ ฉบับที่ 139 ว่าด้วย การมอบอำนาจเฉพาะอย่าง ฯ