ข้อมูลที่สำคัญของ กปน.

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : มี.ค. 2565 

ข้อมูลที่สำคัญของการประปานครหลวง

รายการ
1.ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ล้าน ลบ.ม.)
2.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ล้าน ลบ.ม.)
3.เปอร์เซ็นต์น้ำจำหน่าย (ร้อยละ)
4.จำนวนผู้ใช้น้ำ (ล้านราย)
5.จำนวนพนักงาน (คน)
6.รายได้รวม (ล้านบาท)
7.ค่าใช้จ่ายรวม (ล้านบาท)
8.กำไรสุทธิ (ล้านบาท)
9.สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)

ปีงบประมาณ

2565 (รอบ 6 เดือน)256425632562
1,031.82,116.52,121.12,075.2
700.91416.21,458.31,467.4
67.966.968.770.2
2.5372.5182.4792.423
4,2524,2504,3394,303
9,087.118,413.518,044.920,012.75
3,898.812,909.312,421.9913,009.27
2,192.35,504.25,622.97,003.48
86,573.484,194.381,337.878,949.19

หมายเหตุ : * ปีงบประมาณ 2560 ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมเนื่องจากมีการปรับปรุงบัญชีในปีงบประมาณ 2561 จึงต้องปรับปรุงรายการในปีงบประมาณ 2560 เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบ

ข้อมูลที่สำคัญของการประปานครหลวง ปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

รายการ
 1.ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ล้าน ลบ.ม.)
2.ปริมาณน้ำจำหน่าย (ล้าน ลบ.ม.)
3.เปอร์เซ็นต์น้ำจำหน่าย (ร้อยละ)
4.จำนวนผู้ใช้น้ำ (ล้านราย)
5.จำนวนพนักงาน (คน)
6.รายได้รวม (ล้านบาท)
7.ค่าใช้จ่ายรวม (ล้านบาท)
8.กำไรสุทธิ (ล้านบาท)
9.สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)

ปีงบประมาณ 2565

สะสม 6 เดือนมี.ค. 65 ก.พ. 65 ม.ค. 65
1,031.8178.1157.1175.8
700.9121.7111.0117.9
67.968.370.667.7
2.5372.5372.5342.529
4,2524,2524,2544,177
9,087.11,567.61,448.21,534.7
3,898.81,403.81,025.01,072.3
2,192.3163.2383.6419.7
86,573.486,573.486,070.485,474.1