สายงานผู้ว่าการ

เลือกปี พ.ศ.

 • ขนาดไฟล์

   500.86 KB

  ฝ่ายสื่อสารองค์กร


 • ขนาดไฟล์

   130.81 KB

  ฝ่ายบริหารความรับผิดชอบต่อสังคม


 • ขนาดไฟล์

   42.11 KB

  ฝ่ายกิจการคณะกรรมการ กปน.


 • ขนาดไฟล์

   21.84 KB

  ฝ่ายธรรมาภิบาล


 • ขนาดไฟล์

   25.50 KB

  ส่วนเลขานุการ ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สำนักตรวจสอบ)


 • ขนาดไฟล์

   76.00 KB

  ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม


 • ขนาดไฟล์

   36.16 KB

  ฝ่ายพัฒนาวิชาการประปา


 • ขนาดไฟล์

   16.24 KB

  ฝ่ายตรวจสอบกระบวนงานสนับสนุน


 • ขนาดไฟล์

   24.50 KB

  ฝ่ายปฏิบัติการการประปานครหลวง