กปน. ชวนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำเพื่อให้ทุกพื้นที่มีน้ำใช้อย่างพอเพียง

วันน้ำโลก (World Water Day) ตรงกับวันที่ 22 มีนาคม ของทุกปี ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากการประชุมเรื่องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ที่เมืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ซึ่งมีเนื้อหาสำคัญว่าด้วยเรื่องความตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรน้ำของมนุษย์ จึงมีแนวคิดที่จะจัดกิจกรรมที่จะเป็นแผนแม่บทให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกได้เฝ้าระวังทรัพยากรน้ำในประเทศของตน

จากวันนั้นเป็นต้นมา ทุกวันที่ 22 มีนาคม ของทุกปี ทุกประเทศทั่วโลกถือเป็น “วันน้ำโลก” ซึ่งองค์การสหประชาชาติ (UN) ได้รณรงค์ให้ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องน้ำให้ประชาชนช่วยกันดูแลทรัพยากรน้ำอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมทั้งให้ทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงน้ำที่สะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค และในปีนี้องค์การสหประชาชาติได้กำหนดธีมของวันน้ำโลกไว้ว่า “Water for Peace” ซึ่งมีความหมายว่า “การใช้น้ำเพื่อสันติภาพ” โดยมุ่งเน้นเกี่ยวกับบทบาทสำคัญของการบริหารจัดการน้ำที่มีผลต่อเสถียรภาพความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรือง เพราะปัจจุบันโลกต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง และประชากรโลกที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เพื่อขจัดความขัดแย้ง ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ทุกพื้นที่ทั่วโลกสามารถเข้าถึงน้ำสะอาดได้อย่างเท่าเทียม

การประปานครหลวง (กปน.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่บริหารจัดการน้ำประปาให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (WHO) โดยบริหารจัดการคุณภาพน้ำประปา ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำพร้อมกับส่งมอบน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่บริการ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงน้ำสะอาดได้อย่างทั่วถึงและพอเพียง โดยที่ผ่านมา กปน. มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายชุมชน สังคมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ป่าต้นน้ำ ทั้งลุ่มน้ำปิง วัง ยม น่าน และลุ่มน้ำแม่กลอง เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ สิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ต้นน้ำ ผ่านโครงการ “การประปานครหลวง รักษ์ป่าต้นน้ำ” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554

ทั้งนี้ เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการใช้น้ำปริมาณมากขึ้น แต่กลับกันปริมาณน้ำดิบมีเท่าเดิมหรือน้อยลง รวมถึงการเผชิญปัญหาภัยแล้ง สิ่งสำคัญที่จะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน คือ การร่วมมือกันประหยัดน้ำ เพื่อให้เรามีน้ำต้นทุนหรือน้ำดิบเหลือใช้อย่างพอเพียง กปน. จึงขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ เพื่อให้เราทุกคนมีน้ำสะอาดใช้อย่างยั่งยืน ซึ่งวิธีประหยัดน้ำง่าย ๆ ที่เราสามารถทำได้ เช่น ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำ ใช้ฝักบัวรดน้ำแทนสายยาง รองน้ำใส่ถังเพื่อล้างรถ ปิดน้ำระหว่างถูสบู่และสระผม และหมั่นตรวจระบบประปาภายในบ้าน หากพบรอยรั่วควรรีบซ่อมแซมทันที รวมทั้งเปลี่ยนมาใช้อุปกรณ์ที่มีฉลากประหยัดน้ำของ กปน. ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เราจะได้ร่วมมือกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและรักษาทรัพยากรน้ำของประเทศให้มีใช้อย่างทั่วถึงได้อย่างยั่งยืน สืบไป

#WorldSoilDay #วันดินโลก #UN #FAO #GlobalSoilPartnership #MOI #กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #SoilandWatersourceoflife #SustainableSoilandWaterforbetterlife #ดินดีน้ำดีชีวีมีสุขอย่างยั่งยืน #SDGsforAll #Changeforgood #QualityWaterforQualityLiving #MWA #การประปานครหลวง

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR