กปน. ลงพื้นที่ตรวจคุณภาพน้ำโรงเรียน ในโครงการการพัฒนาเด็กและเยาวชน ในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทีมปฏิบัติการนักวิทย์ชุดขาว การประปานครหลวง (กปน.) ลงพื้นที่ตรวจคุณภาพน้ำภายในโรงเรียนวัดศรีนวลธรรมวิมล และโรงเรียนเคหะทุ่งสองห้องวิทยา 1 ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสนับสนุนให้น้ำอุปโภคบริโภคของโรงเรียนในโครงการฯ มีคุณภาพได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด สร้างความมั่นใจในการใช้น้ำที่มีความสะอาดปลอดภัยให้กับนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR