กปน. – กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมลงนาม MOU โครงการการศึกษาอบรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและนวัตกรรมการประปา

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย นายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) และ นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือ โครงการการศึกษาอบรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการและนวัตกรรมการประปา ระหว่าง กปน. กับ สถ. โดยได้รับเกียรติจาก นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการลงนาม และมีผู้บริหารทั้งสองหน่วยงานร่วมพิธีและเป็นสักขีพยาน

.

สำหรับบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากบันทึกข้อตกลงฉบับเดิมที่สิ้นอายุลง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการผลิต ควบคุม และดูแลรักษาระบบประปา ให้มีน้ำประปาที่สามารถดื่มได้ และใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างยั่งยืน รวมทั้งมีการถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตน้ำประปา ตลอดจนการปรับปรุง ฟื้นฟู บำรุงรักษา และพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน ประปาเทศบาล ให้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผลิตน้ำประปาที่สะอาด

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาร่วม 10 ปีที่ผ่านมา ความร่วมมือทางวิชาการทั้งสองหน่วยงาน สามารถพัฒนาภารกิจด้านการประปาของท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมจากหน่วยงานท้องถิ่นกว่า 1,000 แห่ง สามารถเสริมสร้างทักษะ ทั้งทางด้านทฤษฎี และปฏิบัติ ได้ครอบคลุมหลายมิติ เช่น งานควบคุม การจ่ายสารเคมีระบบผลิตน้ำประปา งานควบคุมระบบไฟฟ้า งานวางท่อส่งน้ำประปา ฯลฯ รวมถึงการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ และความช่วยเหลือระหว่างท้องถิ่นต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการสานต่อโครงการดังกล่าว จะทำให้เกิดการพัฒนาการให้บริการน้ำประปาอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

.

.

.

.

.

.

.

.

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR