กปน. บอกเลิก MOU กลุ่มบริษัทเอกชน กรณีจัดตั้ง/ร่วมทุนบริษัทในเครือ

ตามที่การประปานครหลวง (กปน.) ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับบริษัท ดิทโต้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท ดี ที เอ็กซ์ จำกัด และบริษัท ไดนามิค กรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด เพื่อร่วมมือศึกษาโอกาสความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง/ร่วมทุนบริษัทในเครือ และ/หรือการร่วมลงทุนของการประปานครหลวง ไปเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 นั้น ปรากฏว่า มีเนื้อหาบางส่วนที่ปรากฏในสำนักข่าวบางแห่งมีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง อาทิ ความร่วมมือดังกล่าว เป็นการตั้งบริษัทร่วมทุนภายใน 6 เดือน เพื่อชิงส่วนแบ่งตลาดน้ำประปาแสนล้าน ซึ่งความจริง เป็นเพียงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง/ร่วมทุน โดยยังไม่มีพันธะผูกพันไปสู่การร่วมลงทุนหรือจัดตั้งบริษัท และยังไม่มีการตกลงกันว่าจะร่วมทุนภายใน 6 เดือน รวมทั้งยังไม่มีการตกลงในการวางแผนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งทำให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ประชาชนและกลุ่มนักลงทุนได้

ดังนั้น กปน. จึงมีหนังสือบอกเลิกบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว แจ้งไปยังคู่สัญญาเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2567 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของบันทึกความเข้าใจฯ ข้อ 3.2 เกี่ยวกับการบอกเลิกสัญญา

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR