การประปานครหลวง (กปน.) เปลี่ยนท่อประปาใหม่ ปีละ 1,200 กิโลเมตร แทนท่อประปาเดิมที่ใกล้ครบอายุการใช้งาน ที่อาจชำรุดแตกรั่ว ลดการสูญเสียน้ำ และคงคุณภาพน้ำประปาสะอาดปลอดภัยสู่ประชาชนเหมือนออกจากโรงงานผลิตน้ำส่งตรงสู่ทุกครัวเรือน

การประปานครหลวง (กปน.) เปลี่ยนท่อประปาใหม่ ปีละ 1,200 กิโลเมตร แทนท่อประปาเดิมที่ใกล้ครบอายุการใช้งาน ที่อาจชำรุดแตกรั่ว💦 ลดการสูญเสียน้ำ และคงคุณภาพน้ำประปาสะอาดปลอดภัยสู่ประชาชน เหมือนออกจากโรงงานผลิตน้ำส่งตรงสู่ทุกครัวเรือน🏡💧

เมื่อเปลี่ยนเป็นท่อประปาใหม่แล้วดีอย่างไร?

🧰 ลดการแตกรั่ว ที่ทำให้เกิดน้ำสูญเสีย

🚿 มีน้ำประปาสะอาดปลอดภัย พร้อมใช้ตลอด 24 ชั่วโมง

💧ประหยัดน้ำดิบ และพลังงานในกระบวนการผลิตน้ำประปา

👪 รองรับการขยายตัวของเมือง และจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น

🏡 สร้างเสถียรภาพความมั่นคงในระบบประปา พัฒนาคุณภาพชีวิต อย่างยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR