กปน. ชูกิจกรรม “ยอดน้ำแอนด์เฟรนด์” ผนึกกำลังสถาบันการศึกษา หนุนเสริมเยาวชนสร้างสรรค์ไอเดียการใช้น้ำอย่างยั่งยืน

การประปานครหลวง (กปน.) เปิดกิจกรรม “ยอดน้ำแอนด์เฟรนด์” ผนึกกำลัง 5 สถาบันการศึกษา จุดประกายไอเดียสร้างสรรค์ผลงานการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 60,000 บาท พร้อมวางเป้าหมายให้เยาวชนเห็นความสำคัญและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ตลอดจนขยายผลสู่สังคมวงกว้างต่อไป

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566) เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง นายสุเทพ เอื้อปกรณ์ รองผู้ว่าการ กปน. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ยอดน้ำแอนด์เฟรนด์” เพื่อส่งเสริมการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมและการให้ความรู้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 120 คน โดยมี นายราเมศน์ โสมแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง ให้การต้อนรับ

นายสุเทพ กล่าวว่า กปน. มุ่งเน้นรณรงค์เรื่องการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่ากับทุกภาคส่วน รวมทั้งสนับสนุนให้มีนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ช่วยประหยัดน้ำ โดยที่ผ่านมา ได้มีโครงการที่สร้างความตระหนักเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำให้กับเยาวชนอย่างต่อเนื่อง อาทิ “Water Ranger ปฏิบัติการพิทักษ์น้ำ” และ “บวร (บ้าน วัด โรงเรียน)” ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดี สำหรับกิจกรรม Roadshow ในวันนี้ จะมีฐานกิจกรรมต่าง ๆ ให้ความรู้เกี่ยวกับที่มาของน้ำและสถานการณ์น้ำในปัจจุบัน การใช้น้ำในชีวิตประจำวันอย่างชาญฉลาด และกระบวนการผลิตน้ำประปาของ กปน. เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้นำความรู้ไปพัฒนา ต่อยอด และขยายผลสู่นักเรียน บุคลากรภายในโรงเรียน ตลอดจนครอบครัวและชุมชนใกล้เคียง ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนต่อไป โดย กปน. จะจัดกิจกรรม Roadshow อีก 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดสุนทรธรรมิการาม โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย โรงเรียนราชวินิต มัธยม และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ  

นอกจากกิจกรรม Roadshow แล้ว โรงเรียนทั้ง 5 แห่ง จะให้ตัวแทนนักเรียนนำความรู้ที่ได้รับ ไปจัดทำโครงการรณรงค์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เพื่อส่งเข้าประกวด ทั้งนี้ กปน. จะมอบทุนเพื่อใช้ในการจัดทำโครงการฯ โรงเรียนละ 10,000 บาท โดยมีแนวคิดเกี่ยวกับการประหยัดน้ำในโรงเรียน หรือการจัดการการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนตระหนักถึงคุณค่าของน้ำ และสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนโครงการอย่างเป็นรูปธรรม ชิงรางวัลทุนการศึกษารวมกว่า 60,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร ประกาศผลและมอบรางวัลในวันที่ 5 กันยายน 2566 ณ กปน. สำนักงานใหญ่

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR