กปน. ควบคุมคุณภาพน้ำประปาสะอาดปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง บริการประชาชนกว่า 12 ล้านราย อย่างทั่วถึง เพียงพอก

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อปริมาณ และคุณภาพของน้ำดิบแทบทุกปี การประปานครหลวง (กปน.) ย้ำให้ความสำคัญในการควมคุมคุณภาพน้ำประปาสะอาดปลอดภัยตามเกณฑ์องค์การอนามัยโลก (WHO) พร้อมนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิตตามแผนน้ำประปาปลอดภัย (Water Safety Plan) ที่ควบคุมคุณภาพน้ำทุกขั้นตอนตั้งแต่แหล่งน้ำดิบ โรงงานผลิตน้ำ จนถึงบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่บริการ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ กว่า 2.5 ล้านครัวเรือน หรือมากกว่า 12 ล้านคน ให้มีน้ำประปาสะอาดปลอดภัย เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง และเพียงพอตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยอัตรากำลังการผลิตน้ำจากโรงงานผลิตน้ำทั้ง 4 แห่ง คือ โรงงานผลิตน้ำบางเขน โรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ โรงงานผลิตน้ำสามเสน และโรงงานผลิตน้ำธนบุรี รองรับการงานทั่วทั้งพื้นที่มากถึง 6.3 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน

ปัจจุบัน กปน. ใช้เงินลงทุนกว่า 42,750 ล้านบาท สร้างโครงข่ายความมั่นคงระบบผลิตน้ำประปารองรับการขยายตัวของเมือง เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย ด้วยโครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 และ 10 ซึ่งเป็นเมกะโปรเจกต์เพื่อสร้างโครงข่ายความมั่นคงในการให้บริการน้ำประปา ประกอบด้วย 1) การขยายกำลังการผลิตน้ำของโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ 2) การก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำเชื่อมโครงข่ายท่อเส้นท่อประปาฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก และ 3) การก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน้ำแห่งใหม่ และถังเก็บน้ำใสเพิ่มเติม การวางท่อประปาขนาดต่าง ๆ เพื่อขยายระบบจ่ายน้ำ โดยจะทยอยเสร็จตั้งแต่ปี 2567 และแล้วเสร็จทั้งระบบภายในปี 2572 ซึ่งจะสร้างความมั่นคงในระบบประปาสามารถผันน้ำระหว่างกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันตก และตะวันออกได้อย่างต่อเนื่อง แรงดันน้ำดีขึ้น ระบบสูบจ่ายต่อเนื่องไม่หยุดชะงัก รองรับการขยายตัวของพื้นที่รอยต่อระหว่างกรุงเทพฯ และปริมณฑล

นอกจากนี้ กปน. ไม่หยุดพัฒนางานบริการในรูปแบบออนไลน์เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย รวดเร็ว และเข้าถึงง่ายให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น ด้วยการใช้งานผ่าน • แอปพลิเคชัน MWA onMobile • เว็บไซต์ MWA e-Service (eservicesapp.mwa.co.th) • สื่อออนไลน์ อาทิ Line Official Account | Facebook | X | Instagram ภายใต้ชื่อ @MWAthailand หรือผ่านทาง MWA Call Center โทร 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR