กปน. คว้ารางวัลเลิศรัฐประจำปี 2565 สาขาบริการภาครัฐ 5 รางวัล

เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นายธำรง บูรณตระกูล รองผู้ว่าการ (เทคโนโลยีดิจิทัล) การประปานครหลวง (กปน.)  พร้อมด้วย นายคมกฤช ทินกร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการ (บริการด้านตะวันออก) นายสุทธิรักษ์ บูชากุล รองผู้ว่าการ (แผนและพัฒนา) และ นายวชิรวิทย์ โพธิ์วิจิตร ผู้ช่วยผู้ว่าการ (แหล่งน้ำและคุณภาพน้ำ) เป็นผู้แทน กปน. ร่วมรับรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom โดยได้รับเกียรติจากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี 

โดย กปน. ผ่านการประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 ได้รับรางวัลทั้งหมด 5 รางวัล ได้แก่

1. รางวัลบริการภาครัฐ ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ จากผลงาน “โครงการบูรณาการข้อมูลในปฏิบัติการผลักดันน้ำเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา (Water Hammer Operation)” – ปฏิบัติการกระแทกลิ่มความเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา) เพื่อลดการรุกล้ำของน้ำเค็มที่สถานีสูบน้ำดิบสำแล จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นจุดรับน้ำดิบของ กปน. 

2. รางวัลบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมการบริการ จากผลงาน

2.1) “คลอรีนเน็กซ์”  – แอปพลิเคชันสำหรับเจ้าหน้าที่ กปน. สามารถปรับการจ่ายคลอรีนที่สถานีสูบจ่ายน้ำได้ทุกที่ทุกเวลา เพื่อรักษาคุณภาพน้ำประปาให้สะอาดปลอดภัย และประชาชนทั่วไปสามารถติดตามคุณภาพน้ำประปาแบบเรียลไทม์ได้ 

2.2) “Camera Intelligence Alert : C.I.A.)” – ชุดอุปกรณ์เพื่อตรวจสอบและควบคุมงานก่อสร้างวางท่อประปาให้มีมาตรฐานตามหลักวิศวกรรมโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และกล้อง IP Camera 

3. รางวัลบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ จากผลงาน “MWA onMobile (new version)” –  แอปพลิเคชันที่รวมทุกบริการด้านน้ำประปา ซึ่งพัฒนาจากเวอร์ชั่นเดิมเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในรูปบบ One Stop Service ครบวงจรเสมือนยกสำนักงานประปาสาขามาไว้บนมือถือ

4. รางวัลบริการภาครัฐ ประเภทยกระดับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ – กปน. ยกระดับงานบริการการยื่นคำร้องติดตั้งประปาใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ลดการใช้กระดาษ ลดระยะเวลา ลดการเดินทาง ผ่านช่องทางออนไลน์

ทั้งนี้ รางวัลเลิศรัฐจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งเป็นรางวัลเพื่อส่งเสริมการยกระดับการให้บริการภาครัฐเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR