มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม – ราชกิจจานุเบกษา

เลือกปี พ.ศ.

 • ขนาดไฟล์

   51.08 KB

  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง คุณสมบัติของน้ำสำหรับหม้อน้ำ พ.ศ. 2549


 • ขนาดไฟล์

   44.09 KB

  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560


 • ขนาดไฟล์

   221.50 KB

  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง คุณสมบัติของน้ำสำหรับหม้อน้ำ พ.ศ. 2549 ข้อบังคับกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ประกอบการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายแก่สุขภาพแก่สุขภาพประเภทการจัดตั้งสระว่ายน้ำ (พ.ศ. 2530)


 • ขนาดไฟล์

   53.85 KB

  มอก. 150-2543 โซเดียมไฮดรอกไซด์ประเภทอุตสาหกรรม


 • ขนาดไฟล์

   265.13 KB

  มอก. 165-2554 สารส้ม


 • ขนาดไฟล์

   117.67 KB

  มอก. 207-2562 คลอรีนเหลว


 • ขนาดไฟล์

   173.64 KB

  มอก. 225-2562 ไฮโปคลอไรต์


 • ขนาดไฟล์

   161.56 KB

  มอก. 257-2549 น้ำบริโภค


 • ขนาดไฟล์

   211.16 KB

  มอก. 277-2532 ท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี


 • ขนาดไฟล์

   144.77 KB

  มอก. 319-2551 ปูนขาว


 • ขนาดไฟล์

   149.42 KB

  มอก. 900-2547 ถ่านกัมมันต์


 • ขนาดไฟล์

   309.13 KB

  มอก. 929-2533 กฎการปัดเศษ


 • ขนาดไฟล์

   818.15 KB

  มอก. 998-2553 ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุน้ำบริโภค


 • ขนาดไฟล์

   232.16 KB

  มอก. 1248-2538 น้ำใช้ในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์


 • ขนาดไฟล์

   401.00 KB

  มอก. 1419-2540 เครื่องกรองน้ำชนิดใช้ถ่านกัมมันต์เม็ดและเรซินแลกเปลี่ยนแคตไอออน