มาตรฐานด้านน้ำในประเทศไทย

เลือกปี พ.ศ.

 • ขนาดไฟล์

   418.69 KB

  เกณฑ์กำหนดน้ำประปาการประปานครหลวง พ.ศ.2565


 • ขนาดไฟล์

   1.12 MB

  มาตรฐานน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค


 • ขนาดไฟล์

   146.14 KB

  มาตรการทดสอบน้ำสำหรับผสมคอนกรีต มยผ. 1212-50


 • ขนาดไฟล์

   987.81 KB

  คุณภาพน้ำเพื่อการคุ้มครองสัตว์น้ำจืด


 • ขนาดไฟล์

   493.29 KB

  พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561


 • ขนาดไฟล์

   117.69 KB

  มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเล พ.ศ. 2549


 • ขนาดไฟล์

   311.28 KB

  มาตรฐานคุณภาพน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2543


 • ขนาดไฟล์

   363.84 KB

  เกณฑ์น้ำประปาดื่มได้ ตามประกาศกรมอนามัย พ.ศ. 2563


 • ขนาดไฟล์

   139.66 KB

  มาตรฐานน้ำบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ พ.ศ. 2551


 • ขนาดไฟล์

   161.56 KB

  มอก. 257-2549 (น้ำบริโภค)