กปน. ลงพื้นที่ตรวจคุณภาพน้ำภายในสถานที่ควบคุม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ทีม “ปฏิบัติการนักวิทย์ชุดขาว” การประปานครหลวง (กปน.) ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภค ภายในสถานที่ควบคุมจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกรุณา และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้น้ำประปาที่มีความสะอาดปลอดภัยดื่มได้ เสริมสร้างสุขอนามัยที่ดี ลดความเสี่ยงในการติดโรคในระบบทางเดินอาหาร ทำให้เด็กและเยาวชนในสถานควบคุมมีความพร้อมในการได้รับการพัฒนา แก้ไข บำบัด ฟื้นฟู ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในโครงการ ทุกชีวิตมีสิทธิ์ใช้น้ำสะอาด การประปานครหลวง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR