กปน. ยืนยัน ภาคอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม ใช้อัตราค่าน้ำประปา ประเภทที่ 2 (ธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม อื่นฯ ) ตามที่ประกาศไว้ตั้งแต่ ธ.ค. 2542

กปน. ยืนยันยกเลิกสิทธิ์ค่าน้ำประปาในอัตราขายเหมาสำหรับภาคอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในการนิคมอุตสาหกรรม โดยใช้อัตราค่าน้ำประปา ประเภทที่ 2 เหมือนภาคธุรกิจอื่น ซึ่งเป็นอัตราค่าน้ำเดิมที่ กปน. ประกาศไว้ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2542 เนื่องจากสภาวะในปัจจุบัน กปน. ต้องแบกรับต้นทุนค่าผลิตน้ำประปาที่เพิ่มมากขึ้นจาก 25 ปีก่อน มากกว่า 30%

นายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยในกรณีการยกเลิกสิทธิ์ค่าน้ำประปาในอัตราขายเหมาสำหรับลูกค้าภาคอุตสาหกรรม ที่ตั้งอยู่ในการนิคมอุตสาหกรรม จากเดิมที่ กปน. เคยให้สิทธิ์ค่าน้ำประปาในอัตราขายเหมาสำหรับลูกค้ากลุ่มนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีการประกอบธุรกิจ มาเป็นเวลานานเกือบ 20 ปี ท่ามกลางต้นทุนการผลิตทั้ง ค่าน้ำดิบ ค่าไฟฟ้า ค่าสารเคมี ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิตน้ำประปาได้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากอดีต มากกว่า 30% กปน. จึงได้พิจารณาให้กลุ่มดังกล่าวใช้อัตราค่าน้ำประปาของกลุ่มลูกค้า ประเภทที่ 2 ได้แก่ กลุ่มธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม และอื่นๆ โดยมีอัตราค่าน้ำประปา และค่าบริการ เช่นเดียวกันกับลูกค้าประเภทธุรกิจรายอื่น ๆ

ผู้ว่าการ กปน. กล่าวต่อไปว่า วัตถุประสงค์ในการให้สิทธิ์ค่าน้ำประปาในอัตราขายเหมานั้น กปน. กำหนดไว้เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ และเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอันจำเป็นต่อการดำรงชีวิตเท่านั้น โดยอัตราค่าน้ำประปาที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ยังคงเป็นอัตราค่าน้ำประปาที่ประกาศไว้ ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งคงอัตราเดิมมานานกว่า 25 ปี กปน. มิได้ปรับขึ้นค่าน้ำประปาแต่อย่างใด

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR