กปน. ร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ปฏิบัติงาน การประปานครหลวง (กปน.) ร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
28 กรกฎาคม 2567 ในการนี้ กปน. ได้สนับสนุนรถน้ำดื่มเย็นเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการประชาชน เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR