แผนการจัดหาพัสดุ

เลือกปี พ.ศ.

 • ขนาดไฟล์

   51.63 KB

  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งานจ้างก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง งานลดน้ำสูญเสีย พื้นที่สำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ เลขที่ ป.17-24(64)


 • ขนาดไฟล์

   51.93 KB

  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งานจ้างก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง งานลดน้ำสูญเสีย พื้นที่สำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ เลขที่ ป.17-18(64)


 • ขนาดไฟล์

   51.52 KB

  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งานจ้างก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง งานลดน้ำสูญเสีย พื้นที่สำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ เลขที่ ป.17-22(64)


 • ขนาดไฟล์

   225.02 KB

  เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา รทป.177(ฝ่ายบริหารโครงการ)


 • ขนาดไฟล์

   28.82 KB

  ประกาศเผยแพร่แผน งานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง งานขยายเขตการจำหน่ายน้ำ กรณี MOU พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด ในพื้นที่สำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ จำนวน 1 งาน เลขที่ MOU14-01(64)


 • ขนาดไฟล์

   52.53 KB

  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งานจ้างก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เกี่ยวข้อง งานลดน้ำสูญเสีย พื้นที่สำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ เลขที่ ป.17-17(64)


 • ขนาดไฟล์

   31.78 KB

  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา รทป.142(R2) (ฝ่ายบริหารโครงการ)


 • ขนาดไฟล์

   244.83 KB

  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : งานก่อสร้างวางท่อประปา และงานที่เกี่ยวข้อง สัญญา สศป-22(R1) (ฝ่ายบริหารโครงการ)


 • ขนาดไฟล์

   34.64 KB

  ประกาศ การประปานครหลวงเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ : งานวางท่อประปาภาครัฐ ศูนย์ซ่อมบำรุงห้วยขวาง (เลียบคลองยมราช) การรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ถนนเทียมร่วมมิตร งานเลขที่ สสญ.ขร.014/2564


 • ขนาดไฟล์

   0.00 B

  ประกาศการประปานครหลวง เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 งานติดตั้งประปา งานเพิ่ม/ลด ขนาดมาตรวัดน้ำ และงานที่เกี่ยวข้องด้านขยายเขตจำหน่ายน้ำ (ติดตั้งประปา) พื้นที่สำนักงานประปาสาขาบางเขน งานจ้างเลขที่ จล.16-53(64)


 • ขนาดไฟล์

   27.80 KB

  ประกาศเผยแพร่แผน งานเช่าชุดเครื่องสูบน้ำเสริมแรงดัน (Pressure Pump) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่สำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ จำนวน 3 จุด จำนวน 1 งาน เลขที่ สสว.(เครื่องสูบน้ำ)7/2564


 • ขนาดไฟล์

   0.00 B

  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 2 งาน พื้นที่ สำนักงานประปาสาขานนทบุรี


 • ขนาดไฟล์

   132.45 KB

  ประกาศการประปานครหลวง เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งานเลขที่ สสญ.ซ.03-04(64)


 • ขนาดไฟล์

   133.31 KB

  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564:งานจ้างสำรวจหาจุดรั่วในระบบจ่ายน้ำ สสพ.


 • ขนาดไฟล์

   46.35 KB

  ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างก่อสร้างหลังคาที่จอดรถพร้อมแผงโซล่าเซลล์ สำนักงานประปาสาขาสุทรปราการ เลขที่ สสป.จล.1/2564