กปน. ยืนยันน้ำประปาสะอาดปลอดภัยจากสารแคดเมียม

จากกรณีที่โรงงานแห่งหนึ่งที่ในจังหวัดสมุทรสาคร ได้นำกากแคดเมียมจำนวนมากจากจังหวัดตาก เข้ามาเก็บไว้ในโรงงานตนเองนั้น การประปานครหลวง (กปน.) ขอยืนยันว่า น้ำประปาของ กปน. ยังคงสะอาด ปลอดภัย โดยเหตุการณ์ดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ำประปา และประชาชนสามารถอุปโภคบริโภคน้ำประปาได้อย่างมั่นใจ

ทั้งนี้ กปน. ใช้แหล่งน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปา 2 แหล่ง คือ แม่น้ำเจ้าพระยา รับน้ำจากจุดรับน้ำดิบสำแล จังหวัดปทุมธานี และเขื่อนแม่กลอง รับน้ำจากจุดรับน้ำดิบท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยนักวิทยาศาสตร์ กปน. ได้ตรวจวิเคราะห์สารพิษโลหะหนักเป็นประจำ ซึ่งคุณภาพน้ำดิบทั้ง 2 แหล่ง ปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแหล่งน้ำผิวดิน ประเภทที่ 2 -3 ไม่มีการปนเปื้อนจากโลหะแคดเมียม (Cd) นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสอบเฝ้าระวังสารพิษโลหะหนักในน้ำประปา เป็นประจำทุกเดือน ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาที่ผ่านมา พบว่า ไม่พบสารแคดเมียม หรือพบในปริมาณที่น้อยมาก มีค่าอยู่ในช่วง น้อยกว่า 0.0001 -0.0004 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์แนะนำน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลก (WHO) (ต้องไม่เกิน 0.003 มิลลิกรัมต่อลิตร) ดังนั้น ประชาชนในพื้นที่บริการของ กปน. จึงมั่นใจได้ว่าน้ำประปาสามารถนำไปใช้อุปโภคบริโภคได้อย่างปลอดภัย ไม่มีการปนเปื้อนสารพิษโลหะแคดเมียม

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR