กปน. แจง อย่าหลงเชื่อข่าวคลาดเคลื่อน กรณี MOU กลุ่มบริษัทเอกชน เพื่อจัดตั้ง/ร่วมทุนบริษัทในเครือ

ตามที่การประปานครหลวง (กปน.) ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เรื่อง ความร่วมมือศึกษาโอกาสความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง/ร่วมทุนบริษัทในเครือ และ/หรือการร่วมลงทุน กับกลุ่มบริษัทเอกชน ไปเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 นั้น ปรากฏว่า มี เนื้อหาบางส่วนที่ปรากฏในสำนักข่าวบางแห่งมีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง กปน. ขอชี้แจงว่า การร่วมลงนามดังกล่าวเป็นเพียงการร่วมลงนามทางวิชาการเพื่อศึกษาการบูรณาการความเชี่ยวชาญระบบประปาระหว่างภาครัฐกับเอกชน ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี ซึ่งยังไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายหรือสร้างภาระผูกพันรวมทั้งข้อผูกมัดทางกฎหมายไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อมแต่ประการใด

ทั้งนี้ กปน. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำเสนอข่าวของสื่อดังกล่าว กปน. ขอเรียนว่า การดำเนินการใด ๆ ของ กปน. จะคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชนเป็นสำคัญ

ข่าวประชาสัมพันธ์ CSR