งานจ้างออกแบบฯ
วิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

เลือกปี พ.ศ.

  • ขนาดไฟล์

     6.12 KB

    งานจ้างปรับปรุง ถอดเปลี่ยน มาตรวัดน้ำครบวาระ และซ่อมผิวจราจร พื้นที่สำนักงานประปาสาขาบางกอกน้อย เลขที่ จล.9/2561  


  • ขนาดไฟล์

     6.12 KB

    งานจ้างติดตั้งประปา, งานเพิ่ม/ลดขนาดมาตรวัดน้ำ, งานย้ายมาตรวัดน้ำและงานที่เกี่ยวข้อง พื้นที่สำนักงานประปาสาขาบางกอกน้อย เลขที่ จท.51/2561