ท่อประธาน

แบบฟอร์มและเกณฑ์การพิจารณาประเมินผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างและบุคลากรผู้รับจ้าง ในการประเมินผลการปฏิบัติงานก่อสร้างของผู้รับจ้างและบุคคลากร สำหรับงานก่อสร้างวางท่อประธาน

เลือกปี พ.ศ.

การประเมินผลงานผู้รับจ้าง

 • ขนาดไฟล์

   120.50 KB

  ใบประเมินผลงานผู้รับจ้าง (แบบฟอร์ม: ก.พ.จ.2001_2022)


 • ขนาดไฟล์

   74.00 KB

  เกณฑ์ในการพิจารณาผลระหว่างก่อสร้าง เมื่อสิ้นสุดงานในสัญญา


เลือกปี พ.ศ.

การตัดคะแนนผู้รับจ้างและบุคลากร

 • ขนาดไฟล์

   57.00 KB

  เกณฑ์การตัดคะแนนผู้รับจ้างและบุคลากร


 • ขนาดไฟล์

   64.50 KB

  แบบฟอร์มการตัดคะแนนผู้รับจ้างและบุคลากร (แบบฟอร์ม: ก.พ.จ.2002_2022)